Dessa villkor gäller mellan AO Outdoor Adventures AB och den som själv eller genom annan person bokar, upprättar ett avtal, enligt vad som angetts i bekräftelsen. Beställaren anges som Kund i villkoren och övriga resenärer anges som gäster. Bokningen/avtalet gäller för hyra av campingtomt på Askersund Outdoor Base Camp samt eventuell hyra av tält och sovutrustning

Bokning för privatperson

För att boka och ingå i ett avtal med AO Outdoor Adventures AB gällande hyra av campingtomt, hyra av tält och sovutrustning ska kunden vara myndig. Legitimering kan begäras vid ankomst. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet. Om kunden vid tillträde till boendet inte uppfyller åldersgränsen, gäller regler för avbokning.

Bokning av boende

I grundpriset ingår hyra av campingtomt samt eventuell hyra av tält och sovutrustning. Kunden samt gäster får ej använda campingtomten till annat än fritidsändamål, om inget övrigt är överenskommet vid bokningstillfället. AO Outdoor Adventures AB anvisar tältplats tidigast vid ankomst.

Betalning

Betalning sker, om inte annat anges, i samband med bokning. Vid online-bokning gäller betalning av hela summan med kreditkort vid bokningstillfället. Vid förskottsfakturering är bokningen inte giltig förrän hela summan av fakturabeloppet är inbetalt. Vid utebliven betalning av förskottsfaktura så annulleras bokningen.

Bokningsbekräftelse

Vid mottagande av betalningsbekräftelse online eller förskottsfaktura ska dessa kontrolleras, så att alla uppgifter stämmer. Det är kunden som ansvarar för att uppgifterna är korrekta. I händelse av fel ska AO Outdoor Adventures AB kontaktas inom 7 dagar från mottagandet av bekräftelsen.

Avbokning

Avbokning ska ske skriftligen eller muntligen till AO Outdoor Adventures AB. Uppge alltid namn, eventuellt bokningsnummer och bokad ankomstdag. Avbokning ska ske senast 7 dagar före incheckning. Därefter debiteras bokningen till 100%. 

Reklamation

Klagomål på campingplatsen ska framföras till receptionen på Base Camp, så snart som möjligt, dock senast kl. 12.00 dagen efter ankomst. Fel som uppstår under din vistelse ska omgående meddelas till receptionen på Base Camp.
Om tomten eller tält eller sovutrustning som tillhandahållits inte är i utlovat skick och om Base Camp inte kan åtgärda detta, har du rätt att säga upp avtalet. Om överenskommelse ej kan träffas, hänvisar vi till Allmänna Reklamationsnämnden.

Ansvar för egendom/vållande av skada

AO Outdoor Adventures AB ansvarar inte för kvarglömda saker. Skada som vållas kunden eller gästen genom försummelse från AO Outdoor Adventures AB:s sida ska ersättas. Kunden/gästen ska i sådana fall anmäla detta omgående till receptionen på Base Camp. Kunden/gästen är å sin sida ansvarig för skada i de fall kunden/gästen själv, eller någon i dess sällskap, genom försummelse, vållat skadan. Gästen är fullt ansvarig för sin egendom under vistelsen. Gästen använder sin hemförsäkring vid stöld. AO Outdoor Adventures AB står ej för gästens självrisk. Se även ”Övriga skyldigheter”

Övriga skyldigheter

  • Kunden/gästerna ska vårda tomten, tält och sovutrustning väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller.
  • Kunden/gästerna ska mellan 23:00 och 07:00 iaktta största hänsyn och tystnad gentemot andra gäster.
  • Kunden ska ansvara för skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier i de händelser skadan har orsakats av att kunden/gästerna i sällskapet eller någon annan som bereds tillträde till boendet har varit vårdslös.
  • Kunden/gästerna i sällskapet får ej ställa upp flera tält, husvagn eller husbil på tomten. Ej heller installera musikanläggning eller annan störande utrustning i boendet eller i direkt anslutning till boendet.

Avtalsbrott

Detta är ett avtal upprättat mellan kunden och AO Outdoor Adventures AB. Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:

  • Bokningsvillkoren ej uppfylls.
  • Kunden/gästerna i sällskapet uppträder störande i campingområdet.
  • Kunden/gästerna i sällskapet begår skadegörelse i campingområdet.
  • Campingtomten används till ej avsett ändamål.

Om avtalsbrott inträffar måste kunden/gästerna i sällskapet omedelbart flytta från campingplatsen. Vid förstörelse eller störande uppträdande kan skadestånd krävas av kund.

Force majeure

Vid krig, naturkatastrofer, strejk och andra händelser som är att betrakta som force majeure kan AO Outdoor Adventures AB upphäva avtalet, varvid gästen snarast ska underrättas. AO Outdoor Adventures AB betalar tillbaka max 50% av det belopp som betalats.

Personuppgifter

AO Outdoor Adventures AB är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter du registrerar. AO Outdoor Adventures AB kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att administrera bokning och betalning. Personuppgifterna behandlas även för marknadsföringsändamål av AO Outdoor Adventures AB. Detta gäller AO Outdoor Adventures AB:s egna produkter och tjänster samt för andra produkter och tjänster på uppdrag av bolag och organisationer som AO Outdoor Adventures AB samarbetar med.

Du har rätt att en gång per år utan kostnad, skriftligen begära att få ta del av vilka uppgifter som registrerats, varifrån uppgifterna har hämtats samt att få information om eventuella mottagare till vilka uppgifterna har lämnats ut. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter. Du kan också meddela att du motsätter dig att personuppgifterna används för marknadsföring. För frågor kontakta Askersund Outdoor AB – go@outdooradventures.nu.